ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα, σήμερα (Ημερομηνία)……. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α) Όνομα….. κάτοικος……(οδός αριθμός), κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ………. Δ.Τ. και με ΑΦΜ………Δ.Ο.Υ….........., που στο εξής θα καλείται 
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, και β) ο λογοτεχνικός πράκτορας………….., που ενεργεί ως εκπρόσωπος του πρακτορείου πνευματικών δικαιωμάτων με την επωνυμία O.A.Literary Agency Limited, με έδρα την Κύπρο (οδός αριθμός) και ΑΦΜ……., που στο εξής θα καλείται «Ο Πράκτορας», συμφωνούν τα ακόλουθα όσον αφορά το βιβλίο με τίτλο:

Τίτλος βιβλίου (που στο εξής θα καλείται «Το έργο»)

1) Ο συγγραφέας βεβαιώνει ότι είναι αποκλειστικός κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου και παραχωρεί για τη διάρκεια ενός έτους το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης των συγγραφικών δικαιωμάτων του «Έργου» στην Ελληνική γλώσσα» . Το πρακτορείο αναλαμβάνει να παρουσιάσει το Έργο σε εκδότες της Ελληνικής επικράτειας, με σκοπό των πώληση των δικαιωμάτων έκδοσης.

2) Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, Στο διάστημα του ενός έτους δεσμεύεται να παραπέμψει στο Πρακτορείο οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για την απόκτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου ή/και να ενημερώσει τον ΠΡΑΚΤΟΡΑ για οποιαδήποτε διανομή του ΕΡΓΟΥ έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος στο παρελθόν μέχρι την ημερομηνία του παρόντος συμφωνητικού.

3) Το Πρακτορείο θα λάβάνει για τις υπηρεσίες του το καθαρό μετά από τις κρατήσεις ποσοστό του 10% (δέκα τοις εκατό) επί όλων των αμοιβών που θα συμφωνηθούν με τον ΕΚΔΟΤΗ του ΕΡΓΟΥ (τυχόν προκαταβολή, ποσοστά, εφάπαξ αμοιβές κτλ.) Τα ποσοστά αυτά δικαιούται το Πρακτορείο για όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου.